Er zijn geen wetten voor miljonairs en er is geen vergiffenis voor arme mensen!

За милиони няма закони, за кокошка няма прошка!

Lees meer: Er zijn geen wetten voor miljonairs en er is geen vergiffenis voor arme mensen!

Euromarsen 2015- Euromarchas2015

Euromarsen 2015- Euromarchas2015

Het netwerk van de 'Europese marsen tegen werkloosheid, precariteit en sociale uitsluiting' ondersteunt de 'Euromarchas2015' en neemt daaraan deel. Het initiatief voor de 'Euromarchas2015' is genomen door Spaanse organisaties. De 'Euromarchas2015' vertrekt begin october in Gibraltar en verschillende marsen komen samen in Brussel op 15, 16 en 17 october. 

Lees meer: Euromarsen 2015- Euromarchas2015

Inflatie of deflatie? Alles wordt goedkoper, behalve voedsel

Het CBS produceert tegenstrijdige informatie over het antwoord op de vraag, of er in de economie momenteel sprake is van inflatie of deflatie. Vandaag heeft het CBS bekend gemaakt, dat in het eerste kwartaal van 2015 de verkopen (volume) van de detailhandel 2,0 procent hoger waren dan een jaar eerder. Dit is het vierde kwartaal op rij waarin de verkopen van de detailhandel groeien. De volumegroei was ongeveer net zo groot als in het laatste kwartaal van 2014. Zowel in de winkels in voedings- en genotmiddelen (1,2 procent) als in de non-food (2,1 procent) is meer verkocht.

Interessant is wat het CBS zegt over de prijzen. De omzet staat 'onder druk' door de lage prijzen. De omzet groeide in het eerste kwartaal van 2015 met 0,2 procent, de prijzen daalden met 1,8 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dit is de grootste prijsdaling sinds het eerste kwartaal van 2005. De prijsdaling in de winkels in bovenkleding en consumentenelektronica was de grootste sinds jaren, en ook bij de winkels in huishoudelijke artikelen zijn de prijzen al een paar kwartalen op rij aan het dalen. Winkels in voedings- en genotmiddelen hadden nauwelijks last van lagere prijzen. De omzet van deze winkels groeide dan ook bijna net zo sterk als de verkopen.

Het CBS verstrekt multi-interpretabele informatie over de prijsstijgingen of dalingen. 7 mei maakte de organisatie in de kop van
een persbericht het volgende bekend: Inflatie stijgt voor derde maand op rij. De inflatie volgens de consumentenprijsindex (CPI) is in april gestegen naar 0,6 procent. In maart was de prijsstijging voor consumenten nog 0,4 procent. De inflatie is vanaf februari iedere maand met 0,2 procentpunt toegenomen. Alle media namen dit kleine stukje over. Dus nu denkt iedereen dat er inflatie is. Maar bij verder doorlezen blijkt, dat weliswaar diensten, huren en voedsel duurder worden, maar bijna alle andere producten hebben met prijsdalingen te maken. Dit maakt het bericht van vandaag nog eens duidelijk. Alles wordt goedkoper, behalve voedsel. Hoe zou dat komen? Zie ook http://tinyurl.com/kg7uc4l

De Euromarsen naar Brussel in october 2015

euromarsen 2015Uit vier hoeken van Europa worden Euromarsen van sociale bewegingen en vakbondsgroepen naar Brussel gehouden om op 15 october de Europese Raad van regeringsleiders en staatshoofden te omsingelen.

Vanuit Gibraltar in Spanje, vanuit Londen, uit Athene in Griekenland en vanuit Berlijn in Duitsland willen de actievoerders met deze marsen een debatruimte en een dialoog tot stand brengen tussen de Europese volkeren om dan samen de contouren van een andere Europese Unie naar Brussel te brengen, open tegenover de wereld en gemaakt op basis van solidariteit.

Zie voor een verklaring van de actievoerders: https://www.globalinfo.nl/Nieuws/13-18-oktober-brussel-omsingeling-eurotop-en-meer

Programma

De Spaanse mars komt vanuit Andorra Frankrijk binnen op 7 october, in de namiddag, na een protestactie tegen de fiscale paradijzen. Meer informatie over de Spaanse acties en de routes kun je vinden op http://euromarchas2015.net/

Het parcours van deze centrale mars wordt vanwege de zeer lange afstanden in Frankrijk gedeeltelijk gemotoriseerd afgelegd. Bij de ingang van de steden waar men langskomt wordt dan naar het centrum gemarcheerd. Er gaan in deze centrale mars in ieder geval twee bussen uit Spanje mee. De steden zijn:

Lees meer: De Euromarsen naar Brussel in october 2015

De actiegroep 'De lege portemonnees' in Gent en de gemeenschapstakenOp vrijdag 21 november ben ik op een 'trefdag' van de actiegroep 'De Lege Portemonnees' in Gent (België) geweest waar ik in een workshop heb gediscussieerd over de overeenkomsten en verschillen tussen Nederland en België wat betreft het werken met behoud van uitkering. De studiedag met verschillende workshops en inleidingen op de Hogeschool van Gent droeg als titel: 'Activering zoals het is. (Over)leven op de arbeidsmarkt'.

De actiegroep De Lege Portemonnees is een netwerk van individuen en organisaties die zich verzetten tegen armoede en sociale uitsluiting. Via maandelijkse bijeenkomsten en diverse acties komen ze op voor waardig werk en een menswaardig inkomen voor iedereen. De Lege Portemonnees is een samenwerking van vakbondsgroepen, plaatselijk welzijnswerk en andere groepen.

 Ik heb een paper geproduceerd over de situatie in Nederland dat gebruikt werd bij de discussie. In Nederland kennen we verschillende vormen van werken voor je uitkering, oftewel dwangarbeid. Naast participatieplaatsen kunnen hier verschillende vormen van reïntegratie toe worden gerekend, en met de invoering van de Participatiewet is de tegenprestatie (iets terugdoen voor je uitkering) als algemene mogelijkheid geïntroduceerd. In België willen de rechtse regeringen nu een vergelijkbaar systeem invoeren, daar 'gemeenschapswerk' of verplicht vrijwilligerswerk genoemd. Tijd dus om onze ervaringen met het systeem met de Belgen te delen.

 De sociale zekerheid in België zit in verschillende opzichten anders in elkaar dan bij ons. Men heeft daar een werkloosheidsuitkering, die onbeperkt is in duur. Wel zijn de uitkeringen vrij laag. In de eerste maanden van werkloosheid slechts 60% van het laatstverdiende loon. Er zijn daardoor vrij weinig bijstandsgerechtigden, daar 'leefloners' genoemd. Om de gedachten te bepalen: in Vlaanderen waren er in 2010 bijna 44.000 leefloners.

 

Voor de werklozen en de leefloners zijn verschillende vormen van werken met behoud van uitkering ontwikkeld. Voor de leefloners is er de zogenaamde artikel 60 regeling. De sociale dienst van het OCMW (vergelijkbaar met onze Dienst Werk en Inkomen) stelt leefloners tewerk onder een arbeidsovereenkomst. De betrokkene wordt tewerk gesteld binnen het OCMW zelf of bij een sociale organisatie. Het soort werkzaamheden dat verricht wordt is hetzelfde als in Nederland. Na verloop van tijd echter, anders dan bij ons, ontstaat voor deze leefloners recht op een werkloosheidsuitkering. Ze gaan dan dus uit de bijstand en komen in een betere regeling terecht.

 Naast het bovenstaande kent men in België tewerkstelling via de PWA's. (Plaatselijke Werkgelegenheids Agentschappen). Uitleg van dat systeem kun je vinden op een site van de Belgische overheid. Het gaat dan om werkzaamheden als thuishulp met een huishoudelijk karakter, waarvoor men meer recent een systeem van dienstenchecques heeft ingevoerd, tuinonderhoud bij particulieren, hulp bij formulieren invullen, stadswachter, seizoensgebonden activiteiten in de tuinbouw.

 En nu wil men dus toe naar uitbreiding van dergelijke systemen door de introductie van 'gemeenschapswerk', dat verplicht wordt gesteld. De werklozen moeten strenger worden aangepakt. Met dezelfde ideologische frasen van rechts die we in Nederland ook kennen. Het systeem gaat waarschijnlijk worden, dat iedereen die 24 maanden werkloos is een job neemt, door Open VLD (Open Vlaamse Liberalen en Democraten) in de Vlaamse regering 'activa jobs' genoemd, waarbij men gedurende twee halve dagen per week gaat werken voor de 'gemeenschap'. Te denken valt aan bezoeken senioren, voorlezen of toezicht op scholen, hulp bij het verenigingsleven.

 Tijdens de workshop hebben we de argumenten tegen deze vorm van dwangarbeid op een rijtje gezet. Net als bij ons wordt het argument gebruikt, dat als de gemeenschap een prestatie levert, je 'iets' moet terugdoen, de tegenprestatie. Een uitkering is dan geen recht meer of een verzekering waarvoor je premies hebt betaald. Ook zit in gemeenschaps werk de 'pedagogische' component: de werklozen moeten gedisciplineerd worden leren op tijd komen, een arbeidsritme houden, etc. In feite gaat het erom, zoveel mogelijk werklozen en anderen flexibel inzetbaar te maken op de arbeidsmarkt, waarbij je van het ene baantje naar het andere holt zonder vooruit te komen. Een argument wat ook naar voren kwam is, dat al die terwerkstellingsmaatregelen net als bij ons de kansen op een reguliere baan niet vergroten. Wat dat betreft werkt het systeem niet. En tenslotte levert een systeem van tegenprestatie leveren of gemeenschapstaken uitvoeren een verdringing van bestaande betaalde arbeid op.

 In Belgie staat de invoering van het systeem nog in de kinderschoenen. Maar nu al wil men via de Lege Portemonnees e.d. welzijns en sociale organisaties benaderen om niet aan de systemen mee te doen. Zij moeten immers de arbeidsplaatsen regelen/organiseren die de werklozen krijgen. Daarbij kijkt men naar Engeland, waar de Boycott Workfare acties veel resultaat hebben geboekt met hun 'naming and shaming' campagnes.

 Piet van der Lende

RizVN LoginRizVN Follow Us
Follow us on FacebookFollow us on Twitter

Videos euromarchas 2015

Videos