Euromarsen
tegen werkloosheid, armoede en sociale uitsluiting

 Euromarsen Nederland Archief Wat doet het Komitee Euromarsen? Geschiedenis van de Euromarsen Homepage

De Verklaring van de Vergadering van de Sociale Bewegingen

Wij maken allen deel uit van campagnes, sociale bewegingen, organisaties van uitgeslotenen, vakbonden, mensenrechtenbewegingen, internationale solidariteitsorganisaties, feministische bewegingen, vredesorganisaties tegen de oorlog. Wij komen uit alle regioís van Europa en zijn hier samen ter gelegenheid van het derde Europees Sociaal Forum. We zijn talrijk en onze diversiteit is onze kracht.

De oorlog toont ons vandaag het meest sombere en trieste gelaat van het liberalisme. De oorlog en de bezetting in Irak, de bezetting van Palestina, de moordpartijen in TsjetsjeniŽ en de verborgen oorlogen op het Afrikaanse continent bedreigen de toekomst van de mensheid. De oorlog in Irak werd gerechtvaardigd met leugens. Vandaag is Irak vernederd en verwoest. De Irakezen zijn de gevangenen van oorlog en terreur. De bezetting heeft op geen enkele wijze geleid tot vrijheid of tot een verbetering van de levensomstandigheden. Integendeel, de oorlog was enkel maar koren op de molen van de aanhangers van de »clash der beschavingen«. Wij komen op voor een onmiddellijke stopzetting van de bombardementen, de terugtrekking van de troepen uit Irak en het herstel van de soevereiniteit van het Iraakse volk. Wij erkennen het recht van het Iraakse volk om zich te verzetten tegen de bezetting.

Wij steunen de IsraŽlische en Palestijnse bewegingen die opkomen voor een rechtvaardige en duurzame vrede. In overeenstemming met de beslissing van het Internationaal Gerechtshof en met de unanieme stemming van de Europese landen in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties vragen wij het einde van de IsraŽlische bezetting en de afbraak van de apartheidsmuur.Wij eisen ook economische en politieke sancties tegen de IsraŽlische regering zolang die het internationaal recht en de rechten van het Palestijnse volk aan haar laars blijft lappen. Daarom nemen wij deel aan de internationale actieweek tegen de apartheidsmuur van 9 tot 16 november en aan de Europese actiedagen van 10 en 11 december, de verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

De wereldwijde klimaatontregeling vormt een bedreiging zonder voorgaande voor de toekomst van onze kinderen en de mensheid. Wij steunen de oproep van de milieubewegingen voor een internationale actiedag tegen klimaatwijziging in 2005. Wij ondersteunen de campagnes tegen Genetisch Gemanipuleerde Organismen, voor landbouw- en voedselzekerheid en een veilig milieu.

In februari 2005 sluiten we ons aan bij de acties en manifestaties tegen de top van de Navo in Nice. Tegenover de uitgesproken wil van de grootmachten om de wereld te blijven regeren en haar het neoliberale model op te leggen, zullen wij massaal mobiliseren naar aanleiding van de protesten tegen de G8-top in Schotland in juli 2005.

Wij vechten voor een ander Europa, dat seksisme en geweld tegen vrouwen resoluut afwijst en het recht op abortus erkent. Wij ondersteunen de internationale actiedag tegen geweld tegen vrouwen van 25 november 2004 en de mobilisaties naar aanleiding van de internationale vrouwendag op 8 maart.

Wij verzetten ons tegen elke vorm van discriminatie van mensen met een handicap. In alles wat mensen met een handicap aanbelangt, verdedigen wij het principe »niets over ons, zonder ons«. Alle bewegingen hier aanwezig zouden actief mensen met een handicap in hun rangen moeten opnemen. Wij verzetten ons tegen de eugenetica en vechten voor het recht op leven en volledige burgerrechten voor mensen met een handicap. Alle sociale fora zouden volledig toegankelijk moeten zijn voor mensen met een handicap en wij erkennen dat gebarentaal een basisvoorwaarde is voor het betrekken van doven.

Wij zijn tegen racisme en tegen het Fort Europa, voor de rechten van migranten en asielzoekers, voor vrije migratie, voor burgerrechten op basis van verblijf en voor de sluiting van alle gesloten centra. Wij zijn tegen de uitwijzing van immigranten. We stellen een actiedag voor op 2 april 2005 tegen racisme, voor vrije migratie, voor het verblijfsrecht als alternatief voor een Europa gebaseerd op uitsluiting en uitbuiting.

Terwijl het Europees grondwettelijk verdrag zich bevindt in de fase van ratificering, blijven wij erop hameren dat een directe raadpleging van de Europese volkeren hierover noodzakelijk is. De ontwerpgrondwet beantwoordt helemaal niet aan onze verwachtingen. Het gronwettelijk verdrag maakt van het neoliberalisme de officiŽle doctrine van de EU. Het zorgt ervoor dat de concurrentie de hoeksteen wordt van ons Europees publiek recht en van alle menselijke activiteiten. Het houdt helemaal geen rekening met de doelstellingen van een duurzame samenleving, vanuit ecologisch standpunt bekeken. Het legt het vrije verkeer van personen aan banden en weigert gelijke rechten te geven aan mensen die wel in Europa verblijven maar niet de nationaliteit hebben van één van de lidstaten. Op het vlak van de Europese defensie en de buitenlandse politiek kent het een rol toe aan de Navo en duwt het de Europese Unie verder in de richting van militarisering. Het primaat van de markt zorgt ervoor dat het sociale steeds in de verdrukking komt en het verdrag bevestigt de reeds voorziene ontmanteling van de openbare diensten.

Wij komen op voor een ander Europa. Onze mobilisaties dragen de hoop uit op een Europa zonder werkloosheid of bestaansonzekerheid. Wij vechten voor een kleinschalige landbouw die de voedselzekerheid kan waarborgen, arbeidsplaatsen in de landbouw kan beschermen en de kwaliteit van het milieu en de landbouwproducten wil verdedigen als gemeenschapsgoederen.Wij willen een Europa met een open vizier op de wereld, dat het asielrecht respecteert, het vrije verkeer van personen toelaat en burgerrechten wil verschaffen aan iedereen die in Europa verblijft. Wij vragen een echte sociale gelijkheid tussen vrouwen en mannen en gelijke lonen. Wij willen een Europa dat een culturele en talendiversiteit promoot en het zelfbeschikkingsrecht van de volkeren, t.t.z. het recht om op een democratische wijze over hun toekomst te beslissen, erkent. We vechten voor een Europa dat de rechten van de loontrekkenden rerspecteert, correcte lonen en een grote sociale bescherming waarborgt. Wij bestrijden alle maatregelen die, ondermeer door nieuwe vormen van onderaanneming, leiden tot een achteruitgang van de arbeidsomstandigheden.

Wij vechten voor een Europa dat oorlog afwijst, de internationale solidariteit bespoedigt en een ecologisch duurzame samenleving beoogt. Wij komen op voor ontwapening, tegen kernwapens en tegen militaire basissen van de Verenigde Staten en de Navo in Europa. Wij steunen alle dienstweigeraars.

Wij verwerpen de privatisering van de openbare diensten en gemeenschapsgoederen als water. Wij willen dat de mensenrechten, de sociale, economische, politieke, culturele en ecologische rechten het pleit winnen van het recht op vrije concurrentie, de winstlogica en de dominatie over de landen uit het Zuinden door middel van de schuldenlast. Wij verzetten ons ertegen dat de »oorlog tegen het terrorisme« misbruikt wordt om democratische- en burgerrechten op de helling te zetten, om meningsverschillen te stigmatiseren en om sociale conflicten te criminaliseren.

De Europese sociale beweging steunt de nationale mobilisatie van 30 oktober in ItaliŽ tijdens de ondertekening van het Europees grondwettelijk verdrag, een mobilisatie tegen oorlog, neoliberalisme, racisme en voor een terugtrekking van de troepen uit Irak, voor een ander Europa. Wij steunen de mobilisatie in januari 2005 tegen de top tussen Frankrijk, Spanje en Duitsland over het Europees grondwettelijke verdrag. Wij steunen de mobilisatie van 11 november 2004 tegen de Europese richtlijn Bolkestein.

Nu de nieuwe Europese commissie zich schaamteloos een ultraliberaal profiel aanmeet, moeten we in gans Europa een proces van mobilisatie op gang brengen om de erkenning af te dwingen van sociale, politieke, economische, culturele en ecologische rechten, zowel individuele als collectieve rechten, zowel voor vrouwen als voor mannen. Alle volkeren uit Europa moeten betrokken worden bij dit mobilisatieproces, dat alle krachten moet hergroeperen die bereid zijn om strijd te leveren tegen het Europese neoliberale model, over de bestaande meningsverschillen heen.

Op 20 maart 2005 is het de tweede verjaardag van de start van de oorlog tegen Irak. Op 22 en 23 maart zal de Europese Raad vergaderen in Brussel. Wij roepen op voor betogingen in alle Europese landen. Wij lanceren een oproep voor een centrale manifestatie in Brussel op 19 maart, tegen oorlog en racisme, tegen het neoliberale Europa, tegen de privatiseringen, tegen de richtlijn Bolkestein, tegen de aanvallen op de arbeidsduur, voor een Europa van rechten en van solidariteit tussen de volkeren. Wij doen een oproep aan alle sociale bewegingen en aan de Europese syndicale beweging om die dag massaal op straat te komen.

Thanks to the Belgium Social Forum for the translation